Velkommen til Børnehuset Grundtvigsvej. I Børnehuset er vi 34 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I Børnehuset vægter vi at være mange pædagoger, det giver os samme referenceramme og højner det pædagogiske arbejde.

Det er vigtigt for os, at man både som barn, forældre, medarbejder og samarbejdspartner føler sig velkommen i Børnehuset.

Pædagogerne på barnets stue har hovedansvaret for stuens børn. Vi arbejder ud fra, at jo flere "faglige" øjne der er mulighed for, jo mere kommer det barnet til gode.

Vi arbejder systematisk og med evaluering af tiltag, hvilket giver stor viden om det enkelte barn, dets ressourcer, udvikling og hvor barnet har brug for pædagogisk støtte/guidning.

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med mange små børnefællesskaber. Det er her, børn trives og udvikler sig bedst.

Vi prioriterer flere små samtaler med forældre om deres barns trivsel, så der er et tæt samarbejde mellem dig som forælder og os.

Vi arbejder med at se det enkelte barn ind i det store fællesskab.

I Børnehuset ses læreplanen i den pædagogiske hverdag – hver dag – hen over hele dagen.

Vi har et forældreråd, som bakker op og kommer med forslag til  den hverdag, børnene har i Børnehuset.

Børnehuset Grundtvigsvej åbnede 27. oktober 2018 i helt nyrenoverede bygninger midt i en lille skov.

Huset er opdelt med 4 stuer og et fællesrum, som bl.a. bruges til forskellige bevægelsesaktiviteter , det kan fx være motorikbaner. Derudover bruger vi uderummet  som et sted for trivsel, leg og læring. Ude har vi en lille bygning med mulighed for at udfolde sig kreativt og være i det æstetiske rum .

Vi prioriterer at fordele os i alle husets rum, så børnene kan være sammen i små børnefællesskaber. Det giver børnene mulighed for at fordybe sig i leg.

 

I Børnehuset er vi 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Vi vægter at være mange pædagoger, det giver os samme referenceramme og højner det pædagogiske arbejde. Derfor er vi 12 pædagoger og en medhjælper fordelt på 4 stuer, samt en pædagogisk leder.

Børnene på Grundtvigsvej er opdelt i to yngste, en mellemste og en ældste stue for at sikre sammenhæng gennem barnets og forældrenes tid i institutionen.

Børnene og personalet er tilknyttet en fast stue, men vi arbejder med åbne døre i løbet af dagen, så børnene selv kan være med til at vælge, hvor de vil lege. Pædagogikken på de enkelte stuer er målrettet de børne- og aldersgrupper, der er på den enkelte stue. Når børnene er klar til det, kommer de mere på opdagelse i hele huset og møder derved flere pædagoger, hvilket giver god tryghed for børnene til flere voksne.

Dagens aktiviteter

Børnehuset åbner kl. 6.30, hvor der er mulighed for at få morgenmad frem til kl. 7.15. Langsomt fyldes huset af børn og personale. Kl. 9.00 har alle stuer samling, det foregår på gulvet på såkaldte siddedutter . Her varierer samlingens indhold fra dag til dag med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Det kan f.eks. være forskellige aktivitetsposer eller sangkuffert. Hver fredag har vi fællessamling, hvor alle børn og voksne er samlet enten på legepladsen eller i fællesrummet.

I løbet af ugens formiddage er børnene på skift med i forskellige aktiviteter målrettet det enkelte barns alder og udvikling. Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer; det kan f.eks. være legegrupper med fokus på de sociale kompetencer, forskellige krop- og bevægelsesaktiviteter eller udforske naturen.

Hver dag har små børnegrupper sprogstimulerende aktiviteter som f.eks. dialogisklæsning  eller eventyr med træfigurer.

Vi bestræber os på, at alle er ude hver dag, hvilket betyder, at det er vigtigt, at børnene har tøj med til alt slags vejr.

Traditioner

I løbet af året, har vi flere traditioner i børnehuset, som børn og voksne vil møde. Det er f.eks.:

  • Fastelavn
  • Fødselsdage
  • Spaghettiaftner
  • Børnehusets fødselsdag sidst i oktober
  • Sommerfest med valg til forældrerådet
  • Emneuger
  • Motionsdag

I Børnehuset spiser børnene flere måltider om dagen.

Hvis man ikke har spist morgenmad hjemme, er der mulighed for havregryn/havregrød eller rugbrød mellem kl. 6.30 og 7.15.

Efter samling kl. 9.00 får børnene tilbudt lidt rugbrød og frugt.

Kl. 10.30-11.00 spiser vi frokost. Forældrene har stemt for madordning, hvilket betyder, at vi får leveret pålægsfade og rugbrød fra Monas. Det er et sted, som leverer indbydende, kold cateringmad.

Kl. 14.00 er der eftermiddagsmad, hvor børnene spiser en medbragt madpakke. Det er dejligt for børnene, hvis madpakkerne er pakket, så de selv kan gå i gang.

Måltiderne er en del af den pædagogiske hverdag. Stunderne giver tid til ro og fordybelse i de små børnegrupper, vi spiser i. Vi vægter den gode stemning ved måltiderne.

Som foræder kan du hjælpe dit barn ved, at  indholdet i madpakken, alt sammen er noget der indeholder god energi til hele eftermiddagen. Så kan spisetiden gå med snak og hygge frem for, at vi skal forsøge at få børnene til kun at spise snacks. 

Vores forældreråd har besluttet, at vi har 0-sukker politik.

Til fødselsdage er det muligt at medbringe noget uden sukker i. Det kan være boller eller frugt til uddeling, men det kan også være andre kreative ideer.

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

For at dit barn trives bedst muligt, og du kan være tryg ved at aflevere dit barn, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem dig og os. Viden om og forståelse for hinanden giver en god baggrund for at handle og tage hensyn. Denne viden vil ofte give os som personale en bedre baggrund for at støtte dit barn i forskellige situationer. Gensidige informationer, daglige dialoger og respekt er derfor vigtige faktorer i et godt samarbejde personale og forældre imellem.

Forældresamtaler

Vi afholder forældresamtaler efter Aarhus Kommunes model, som hedder dialoghjulssamtaler. Det er tre samtaler, hvor den 1. er, når barnet er 9-15 måneder, den 2. når barnet er på vej til børnehave, og den 3. inden barnet skal starte i skole.

For at begrænse pædagogernes aftenarbejde, har vi 2 aftener om året, hvor vi afholder disse samtaler – de, som skal til samtale, får invitationer elektronisk i god tid.

Derudover holder vi løbende samtaler efter behov.

Fyraftensmøder

I løbet af året afholder vi fyraftensmøder med forskellige emner på dagsordenen. Det kan være på baggrund af forældreønsker eller temaer, der er oppe i Børnehuset. Det kan f.eks. være med fokus på selvhjulpenhed, hvad der sker på de enkelte stuer, eller hvordan det er af blive store søskende.

Forældrerådet

Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter, suppleanter og to pædagoger. Lederen deltager på forældrerådsmøderne, men har ingen stemmeret. Der afholdes ca. fire forældrerådsmøder om året.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er vigtig for os. Vi ser på det enkelte barns trivsel og udvikling ved at observere barnet inde og ude og være i aktivt samspil med det. Vi bruger nedskrevne observationer, kommunens dialoghjulsmateriale, TRAS og Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse.

Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik. I planlægningen af den pædagogiske hverdag tager vi udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik, som bl.a. siger:

”Lysten til at lege, lære og skabe skal bevares og stimuleres gennem hele opvæksten. Børn har forskellige forudsætninger og lærer på forskellige måder. Derfor skal alle børn målrettet understøttes og udfordres. Det gælder også børn med særlige behov eller særlige talenter.”

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.